По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
Православие в Туркменистане
Официальный сайт Патриаршего благочиния приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане

Православ Рус мукаддес ыбадатханаларына гуллук едйəн архипастырлара, пастырлара, монахлык дурмышындакылара ве əхли ынамдар адамлара Москваның ве əхли Руссияның Кирил Патриархындан Пасха Байрамчылыгына

Й Ү З Л Е Н М Е

Гадырлы архипастыр доганлар, əхли угурлар боюнча догручыл пресвитер аталары, монах дындарлары ве монахлар, доганлар ве уялар!

Пасха абаданчылыгының хемищелик хабарыны иң бейик сөзлер билен Мессихиң дирелмегине сизиң рухыбелентлигиңизи ягты жахандакы бүтин дүнйəниң Пасха байрамыны түйс йүрекден гызгын гутлаяндыгыма чəксиз бегенйəрин:

МЕССИХ ДИРЕЛДИ!

Бу гудратлы гижеде биз яшайшы тассклаян умумы кераматлы үйшмелеңе гиришйəрис. Гадымы Юрасалимде бир-нəче асырлардан өң болуп гечен бу тарыхы вака бизиң хер биримизе дегишли. Мессихиң дирелмегиниң хакыкы манысына ынанып йүзленйəн хер бир ынсаны, бизиң Халас Едижимиз бу гүн еке-тəк Алла билен йүзбе-йүз голайлашмага мүмкинчилик беряр.(МФ.25,34).»Бизиң үчин дөредип таярланан дүнйə, Мениң Атамдан пата аланлар Гелиң! Онуң Шалыгыны эериң!» Кераматлы Иоан Златоусте билен биз хемише шейле йүзленйəрис:»Хич ким өз ежиздигине агламасын, хеммелер үчин Шалык дөври гелди!» Хер бирынсан,хатда иң соңкы гүнəлиде Мессихиң ганыны кабул еден ынсанөзүниң халас болжакдыгына ынамы бар. Мессихиң дирелмегиниң шатлыклы белленилмеги бизи шол сөзүң хакыкыдыгыны шаят едйəр. Адамзат тарапындан едилен гүнəлер үчин бизиң гүнəлеримизи өзүне алып, өзүни жезаландырып, гымматлы ганыны Алла багш етди.(сер.Мар.16.16)Гүнəниң гечилмегини газанмак үчин Худая улы ынамың болмалы ве чокунмалы.Бизиң халк көпчүлигимизиң көпүси чокундырылан.Гынансак хем оларың көпүси хусусы өз дурмушыны үйтгетмек үчин Худая боланынамы аз.

Сен өзүңи Худайың дурмушында үйтгедениңде,ящайыш дурмушың говуланяндыгыны аңлатмаяр. Ол несиллериң гелекдəки асырлада яшайыш дурмушыны берклиге,тежрибели болмага угрыкдыряр.Ягны ол чүрт кесгитли пəклиге өзгердйəр.(ср.Иоан.10.10)

Мукаддес Пасха байрамчылыгы диңе ики мүң йыллыклардакы айрылмаян багланшыгы айдың етмəни, хачанда (1кор.15.28.) «Мыдама əхли ишлерде Алла боланда»,(ср.Дан.9,24.) «Бакы хакыкат» гелжекги байрамчылыкларда хем дуйуляр. Биз адамзат тарыхында Дөредижиниң пикирлерини өвренйəрис. Жомарт Дөредижиниң адамзады хайсыдыр бир хелəкчиликден халас етмəге итерйəндигине чуң акыл етирмек билен (серет.Рим.11.33) «Алланың байлыгыны,пəхимлидигини гөрйəрис».

Есасан хем хөкман гечен асырда Мессихиң дирелмегиниң тарыхына середип башармак герек . Асырың эе болан дүнйəсине тəзече серетмек, адамларың небис ымтылмалары, хəзирки минудың аладалары билен кесгитленен. Чалт гечйəн вагт тəзе дөвүрдешлеримизиң аладалары билен (ЕФ.5,16.) « Шейтан гүнлерини ядындан чыкаряр. Гүниң аладалары, горкулары, тəзеликлери билен яшап , эсасы биз калбымызы горамагы, халас етмеги, Алла барада пикирленмеги ятдан чыкарярыс.

Мессихиң дирелен гүни хеммəмизе яшйышың аладалы гүнлеринден галмага, өлүме ве хача ченли адамзадың бəхбиди үчин, онуң рехимли гечиримлилик етмеги билен бизе Алланың бейик сөйгүсини гөрмəге мүмкинчилик дөрейəр. Худай дирелен гүни хер бир христианың ыбдатхана, ватана, укыпларына, машгаласына, жемгиетине гулук етмəге Ол ички дуйгусыны гүйчендирилмеги совгат едйəр.Шонуң үчин биз хөкманы онуң гудратына акыл етирмели.

Тутуш халка ве йөнекей адамларың укбалына аз болмадык кынчылыклар душяр. Бүтин дүнйə боюнча адамлар уруш ,гарыплык кеселчилик, екелик , душманчылык, дурмушыны гуруп билмəндиги үчин кынчылык чекйəр. Сыясатың технологиясында я-да ыкдысадыетиң дүзүминде адамлар умтсыз ягдайда еңил яшайшың дүнья ымтылмаларына жогап гөзлейəрлер. Алланың айдан саргытлары билен яшамалы.Муңа ыбадатхана ве тарыхың өзи шаятлык едйəр. Хачанда ягты жаханда Мессихиң Дирелмегиниң манысы ачыланда, биз тəзе дөврүң ховпуна жогап тапмага кəмиллешйəрис .

Гой, Дирелен Халас Эдижи онуң дини весъетлерини, максатларыны ызарлаяндыгымыз үчин бизиң калбымызың бекəндигине ынжалсын! Бу Байрамчылыгың шатлыгыны бири-биримизе пайлашалың! Шу гүн Алланың сынагында я-да кынчылыкларда яшаянлары йүреклеримизиңйылысы билен йыладалың! Дашдакы, голайдакы ве əхли адамлар Пасха байрамчылыгының саламнамасына үнс берелиң! Гелиң! Бизиң яшаян ватанымызың гүллемеги үчин ялтанман зəхмет чекелиң!

Парахатчылыклы ве бəхбитли гүнлер үчин Худайдан сизе гызгын дилег едйəрин! Гой, Алла бизе ыбадатханаларымыза гуллук етмəге гужур гайрат берсин ! Онуң халкының рухы белент болуп, динине ынанып Умытда веСөйгиде яшасын!

Meн сизе чуң йүрекден Алла үчин Пасха бегенмеклигиң дабарасындаене-де бир гезек сесленйəрин! Чүнки ол өлини дирелтди ве шу гүн адамзадың калбыны арассалап, ынанянлары өзи билен дирелтди!

Мессих Дирелди!

Хакыкатданам Мессих Дирелди!

Вы здесь: Home Новости Православ Рус мукаддес ыбадатханаларына гуллук едйəн архипастырлара, пастырлара, монахлык дурмышындакылара ве əхли ынамдар адамлара Москваның ве əхли Руссияның Кирил Патриархындан Пасха Байрамчылыгына